Hakkımda

Hayat Amacım:
 
İnsanları özgüven, özdeğer, cesaret ve umut ile güçlendirerek kişisel liderliklerin inşa etmelerine destek olmak.
 
 
Gelecek Hayalim:
 
Kişisel liderliklerini inşa etmiş insanlar oluşturduğu bir toplumda yaşamak.
 
 
Değerlerim:
 
  • Açıklık
  • Güven
  • İnsan ve Bilgi Odaklılık
  • Özgünlük
  • Sonuç Odaklılık
  • Farkındalık Yaratma
  • Güçlendirme
  • Sürekli Öğrenme
  • Yenilikçilik

 

Eğitim Anlayışım

En değerli varlığımız olan insanı, çağın gerektirdiği beceri, yetkinlik ve değer sistemi ile donatarak, kurumsal yapılanmaya katkıda bulunmak ve hayat kalitesini yükseltmektir.

Sektör, kurum ve iş rollerinin gerektirdiği yetkinlikler temelinde oluşturulan programlar, çalışanların bireysel kalitesini geliştirmek ve bu kalitenin iş kalitesine yansımasını amaçlar. Bu yaklaşım, katılımcıların, "davranışlarını değil, değerler sistemini yapılandırma" ya yöneliktir; "tavsiyelerle değil, uygulanabilir yöntem ve araçlarla" donatılmalarını sağlar.

Bizce Eğitim, modern iş dünyasının dinamik yapısına uygun, insanı merkez alan, her aşamasında ölçme ve değerlendirmeden faydalanan, kurumların ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen gelişim patikalarıdır.


Eğitim Amaçlarım

Eğitimde Bireysel Amacım

·       Bireyin kendisini tanıma ve ifade yetilerini geliştirmek.

·       Bireyin kendi amaçlarını tespit edebilmesini geliştirmek.

·       Bireyin kendisini ifade etmesini sağlamak.

·       Bireyde özgüvenin oluşmasına rehberlik etmek.

·       Bireye akıcı ve mantıksal davranışlar kazandırmak.

·       Bedensel ve ruhsal gelişimi sağlamak.

·       Sürekli değişme yoluyla yaşamın yenilenmesini sağlamak.

·       Bireye iletişim becerileri kazandırmak.

·       Bireyde karar alma becerilerini geliştirmek.

·       Yaşam geleneğini korumak.

·       Yaratıcılığı, cesareti ve girişimciliği harekete geçirerek sürekli gelişmeyi sağlamak.


Eğitimde Toplumsal Amacım

·       Topluma entegrasyonu sağlamak.

·       Toplum açısından önemli değer yargılarının sürdürülebilirliğini sağlamak.

·       Toplum-birey ikilemesinin tam anlamıyla içselleştirilmesine yardımcı olmak.

·       Değişen toplumsal süreçleri takip ederek aksiyon almak.

·       Toplumun yenileşmesine katkıda bulunmak.

·       Toplumsal kültürü zenginleştirmek ve biçimlendirmek.

·       Toplumda güven, aidiyet, dayanışma ve sevgi bağlarını kuvvetlendirmek.

 

Eğitmen Olarak

·       Eğitim notlarını hazırlarken, kurumun değer ve ilkelerini merkez alırım.

·       Eğitimi talep eden kişi ve kurumların yetkinliklerini, düzeylerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak notlarımı ve sunumlarımı hazırlarım.

·       Düzenli olarak eğitim notlarını gözden geçirir. Konu ve örneklerini zenginleştirir ve güncellerim.

·       Yeni bir eğitim programı başlamadan bir hafta önce eğitim planımı, eğitim notumu ve sunumumu eğitim koordinatörüne teslim ederim.

·       Eğitime başlamadan bir saat önce eğitim mekânının ve araçların eğitime uygunluğunu kontrol eder, araçları test ederim.


Eğitim Çözümlerim

·       Eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi

·       Kurumlara özgün eğitim kataloğunun hazırlanarak, yaygın kurum içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi

·       Yetkinlik tabanlı eğitim önerilerinin sunulması

·       Alınan eğitimlerin veriminin analizi


Eğitim İhtiyaç Analizi

Kurumsal eğitim ihtiyaç analizi ile işletmenizin,

·       Eğitim ihtiyaçları ve kariyer programları doğrultusunda eğitim planlarının yapılmasını,

·       Eğitim kaynaklarının en etkili şekilde kullanılmasını,

·       Eğitim başlıklarını ve eğitim içeriklerinin belirlenmesini,

·       Müşteri ve çalışan memnuniyetini,

·       Hizmet kalite ve verimliliğinin artırılmasını,

·       Kurumsal performansın artırılıp, hedeflere varma süreçlerini kısaltılmasını sağlar.
 

EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURMA AŞAMALARI

 

Eğitim programları, belirlenen içerik ile ilgili kullandığım ya da dışardan alınan yerel ve/veya uluslararası kaynak ve referanslar taranarak oluşturulur. Bu programlar için gerekli materyaller, görsel ve/veya işitsel malzemeler de temin / revize edilir. Bu aşamanın ardından içeriklerin detaylı bir şekilde aktarıldığı “sunum” aşaması gerçekleştirilir.

Ön Çalışma Aşaması

Ön çalışma aşamasında ilgili yetkililerden randevu alınarak, kurum, eğitim alacak departman veya kişiler ve yaptıkları işler hakkında bilgi toplanır. Yapılan görüşmelerde edinilen bilgiler derlenir ve kuruma özel eğitim hazırlama planı oluşturulur.
 

Taslak Oluşturma Aşaması

Taslak oluşturma aşamasında ise, kurum hakkında yapılan incelemeler ve görüşmeler çerçevesinde eğitim içerik taslağı hazırlanır. Taslak kapsamında eğitimin süresi, zamanlaması, içeriğinde yer alacak başlıklar, eğitimin hedef ve amaçları, eğitmen hakkında bilgiler yer alır. 


İçerik Oluşturma Aşaması

Eğitim içeriklerinin hazırlanması farklı aşamalardan oluşmaktadır.

 

Bu aşamalar:

·       Eldeki kaynakların gözden geçirilmesi,

·       İçerik hakkında senaryo oluşturulması,

·       Son bir toplantı yapılarak ana içerik oluşturulmasıdır.
 

Eğitim İçeriği Geliştirme Süreci

Amaç:

“Eğitim İçeriği Geliştirme” sürecinin amacı; şirketin eğitimlerine ait içeriğin ve içerik geliştirme sürecinin kurumsal hedefler doğrultusunda standardizasyonunun ve etkinliğinin sağlanmasıdır.

Prosedür ile tanımlanmış sürecin sağlıklı olarak işleyebilmesi için:

 

a.     İçerik geliştirme uygulama takviminin hazırlanması ve sürecin diğer sorumlularına duyurulması,

b.     Süreçle ilgili gerekli görülen değişiklik önerilerinin ve güncellemelerin yapılması,

c.      Hazırladığımız içeriğin geliştirilmesi.

d.     İçeriğe dair talep edilen değişikliklerin yapılması.

e.     Onaylanan kitapçığın kuruma tesliminden sorumluyum.