Misyon, Vizyon ve İlkeler

MentalPress 30

MİSYON İFADESİ

Misyon ifadesi kurumun ya da uygulanan programların neyi kimin için yaptığını ifade eder. Bu anlamda misyon ifadesi ile kurumsal kimliğin ortaya konulmasının yanısıra kurumun varlık sebebi belirtilir. Misyon ifadesi yazılırken şu sorulara dikkat edilir :

- Biz kimiz ?

- Ne yapıyoruz?

- Kimin için yapıyoruz?

- Neden yapıyoruz?

- Kamusal kaynaklar neden bu çaba için ayrılıyor?

İyi bir misyon ifadesi;

- Kurumun varlık sebebini ortaya koyar.

- Kurumun ortaya koymaya çalıştığı temel ihtiyaçları ve sorunları ifade eder.

- Kurumun paydaşlarını ve yararlananlarını tanımlar.

- Paydaşların, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürün hizmet ve kaynakları ifade eder.

- Paydaşların ihtiyaçlarına uygun performans ölçütleri geliştirilmesine öncülük eder.

VİZYON İFADESİ

Kurumsal vizyonun belirlenmesi kısıtlı kaynak koşulları altında kurumun hizmetleri ve ürünlerine yönelik olarak gelecekte oluşacak olan talebin nasıl karşılanacağını ifade eder. Büyük vizyonlar hem üst düzey yöneticilerin hem de her kademedeki çalışanların benimseyebileceği,  dolayısıyla vizyonu içselleştirebilmeleriyle oluşturulabilir. Bu sebeple vizyon ifadesi kurumun gelecekte alacağı biçimin ifadesinden daha öte, güçlü ve etkileyici bir içerik taşımalıdır.

- Değişim için ciddi bir dönüm noktasını ifade eder.

- Kurum için küresel ve devamlılığı olan bir tarzı ifade eder.

- Heyecanlandırır ve güç verir. Ölçülebilen gelişmenin en üst standardını verir.

- Yapısı, kurumun tüm üyelerinin davranış ve değerleri üzerindeki etkisinden daha önemlidir.

Vizyon ifadesi geliştirilirken aşağıdaki ölçütler dikkate alınmalıdır.

- Özet ve hatırlanabilir olmalı                                                                   

- Etkileyici ve iddialı olmalı

- İdeali tanıtıcı olmalı

- Kurum içi ve dışı paydaşlara uygulanabilir olmalı

- geleceğin hizmet düzeyini tanıtmalı

- idealist olmalı ve mevcudun ötesine geçmeli

- devamlılığı içermelidir.

Ayrıca şu soruları yanıtlayabilmelidir:

- Kurum ne istiyor, güdüleri nelerdir ?

- Kurum,  paydaşları tarafından nasıl bilinmek isteniyor?

- Kurum ürün ve hizmetlerinden yararlananların yaşam kalitesini nasıl artırabilir?

İLKELER

İlkeler kurumun davranışlarını belirleyen ve her türlü politika ve aksiyonun geliştirilmesi ve yürütülmesine rehberlik eden faktörleri ifade eder. Kurumsal ilkeler üstü örtülü olarak bilinse de açık bir biçimde ifade etmek daha yararlı olabilir.

İlkeler sıklıkla kalite yönetimi kültürüyle bir arada ele alınır. Paydaşları tatmin etmek ve sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek  için ilk seferde en iyisini yapmak önemlidir.

Ayrıca ilkeler:

- Kurumun her düzeyindeki karar alma süreçlerine rehberlik eder.

- Tüm kurum tarafından benimsenebilecek ortak değerleri ifade eder.

- Değişen kurumsal kültürün güçlü araçlarıdır.

- Çalışanları güdüler. Çalışanların en iyi performansı hangi koşullar altında gösterebileceklerine dair temel inançları ifade eder.

- Vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için gerekli olan temel değerleri ifade eder.