İşyerinde Zamanı Değerlendirme

MentalPress 30

Şebekeleşmiş

İnsanlar çalışma saatlerini sosyalleşmek için kullanırlar ve böyle yaptıkları için de cezalandırılmazlar. Bir noktaya kadar bunun tersi de olabilir; "sürekli çalışmak ve hiç eğlenmemek insanı monotonlaştırır." Buna ek olarak sosyal etkinlikler ço­ğu zaman iş dışına da taşar. Bu durum "iş saatlerini" uzatabilir ama bu saatlerin bir bölümü barda, golf sahasında ya da sosyal bir kulüpte geçebilir. İnsanlar bir­birlerini kısa zaman içinde tanırlar, bir­çoğu da zaten birbirinin uzun zamandır tanıdığıdır.

Kâr Amacı Güden

Uzun çalışma saatleri kıstastır, ama yine de iş ne zaman biterse o zaman çıkılır. Bu, çok kolayca göze çarpacak olduğun­dan performans ve zaman ölçüleri kesin ve nettir. Kişilerin, mümkün olan yerler­de, kendilerine ayırdıkları zaman çok değerlidir ve buna ilişilmesi pek hoş kar­şılanmaz. (Bu zaman dilimi, işten kaytarmadığınızda elinizde arta kalan zaman­dır). Çalışanların birbirlerini işteki rolle­ri dışında taramaları uzun zaman alır; "aylak muhabbet", bir zaman kaybı ola­rak görülür.

Bölümlenmiş

Çalışanlar, ofislerine yalnızca zorunlu oldukları zamanlarda giderler; işyeri dı­şında ne kadar olursanız o kadar iyidir. Zaman değil ama başarı ölçüdür (zaten başarıya ulaşmak da uzun zaman ala­caktır). Zamanın çoğu bireysel profesyo­nelliğe ve teknik mükemmeliyete ulaş­mak adına ayrılmıştır, buna engel olan her şey; iş arkadaşları, yönetime ilişkin angaryalar, hatta müşteriler / alıcılar bi­le "zaman kaybı" damgasını yer. Birey­ler için yıllarca birbirlerini taramadan "birlikte" çalışmak olasıdır (herkesin de takdir edeceği gibi, nadir olarak meyda­na gelen sosyal olaylar sırasında elemanlar, müşterilerin önünde birbirlerini tanı­madıklarını belli ederek sık sık pot kırar­lar). Çoğunlukla karmaşık program kontrolünü de içeren titiz zaman yöneti­mi, anahtar beceridir.

Topluluksal

İnsanlar işyerinde yaşarlar. Profesyonel yaşam onlara öylesine nüfuz etmiştir ki insanların kendilerine özel yaşamları yok denecek kadar azdır. İş yaşamı ve özel yaşam aynı potada erimiştir; eve de her an iş getirilebilir. Yakın iş ilişkileri kendini o kurumun çalışanları arasında arkadaş grubu, evlilik, flört vb. şekiller­de gösterebilir. İş, bir yaşam biçimi ol­muştur; sosyal etkinlikler, profesyonel ilgi alanları dışında kalan "zaman kay­bı" olarak nitelendirilebilir. (Çalışmak dinlenmektir ve tersi).