Histogram

MentalPress 30

Problem çözümünde birçok konuda bilgiye ihtiyaç duyarız. 

Bu amaçla toplanan bilgi ve verilerin çözüm geliştirebilmek için anlaşılır olması büyük önem taşır.

Histogram, belirli bir zaman içinde toplanmış sayısal verilerin dağılımını ve değişkenliğini gösteren bir diyagramdır. 

Histogramlar sayesinde bu değişkenliği fark ederiz ve problemi yaratan sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatabiliriz.

Histogramların oluşturulmasında ortalama, mod, medyan, dağılım aralığı, sınıf sayısı, standart sapma gibi istatistiksel büyüklüklerden yararlanılır.

Histogramın Yararları:

Tablo formatında verilen, yorumlanması güç çok sayıdaki sayısal veriyi anlaşılır ve değerlendirilebilir bir görselliğe dönüştürür.

Süreçte gerçekleşmekte olan bir değişikliğin önceden farkına varmamızı sağlar.

Sürecin gelecekteki performansıyla ilgili bilgi verir.

Uygulama Adımları:

1. Ölçüm yapılacak veri tipi seçilir. Bu veri, sayısal olarak ölçülebilen bir değişken olmalıdır. Süre, ağırlık vb. gibi.

2. Belirli bir zaman aralığında 50 - 100 arasında veri toplanır.

3. Toplam veri sayısı sayılır. Bu sayı "n" ile ifade edilir. Toplanan bütün veriler için en yüksek ve en düşük değerler arasındaki   fark hesaplanır. 

R = En yüksek değer - en düşük değer

Histogramın kaç sütundan oluşacağını belirlemek üzere sınıf aralığı değeri hesaplanır ve" k" ile ifade edilir.

K = n

Sınıf genişliği değeri hesaplanır. Bu değer, H ile ifade edilir.

H = R/k

4. Belirlenen sınıf genişliği değerine bağlı olarak aralıklar listelenir.

5. Çetele diyagramı oluşturularak frekanslar belirlenir. Tabloda elde edilen veriler, belirlenen aralıklara karşılık gelen sayılardır.

6. Frekans tablosuna bağlı olarak histogram diyagramı çizilir.

7. Çizilen Histogramda hedef aralıklar belirlenir ve değerlendirilir. Histogramın şeklini ve yapısını yorumlayarak ne kadar kontrol altında olduğunu ve müşteri isteklerini karşılama yeterliliğini değerlendirebiliriz.