Amaçlar ve Hedefler

MentalPress 30

AMAÇLAR

Stratejik planın ayrıntılarına ilişkin çerçeveyi amaçlar oluşturur. Amaçlar misyon ifadesinden daha belirgin olmakla birlikte yaratıcılığı ve yeniliği özendirici olacak kadar yeterli genelliğe sahiptirler.

Amaçlar bir bütün olarak kurumun stratejik yönünü belirler. Buna bağlı olarak program ve faaliyetler arasında birleştirici bir rol oynarlar. Özel vurgu gerektiren öncelik derecesi yüksek ya da acil sorunlar da amaçlar içinde yer alır. Bu tarz yüksek öncelikli sorunlar ya da konular “yap ya da bırak” tarzı bir karaktere sahiptirler.

Stratejik sorunlar:

- Kurum içi değerlendirme sonucunda ortaya çıkmış olabilirler.

- Dışsal zorlamalar sonucu yaratılmış olabilirler

- Uzun vadede yürürlüğe girebilirler.

- Stratejik planın amaçlarına öncülük ederler.

Stratejik sorunlar beklenmeyen bir biçimde ortaya çıkabilir ve stratejik plan bu aşamada tamamlanmış olabilir. Kurum stratejik planın uygulanma süresince yeni ortaya çıkan sorunları kolaylıkla saptayabilir. Bu anlamda kurum misyonunun gerçekleştirilebilmesi için beklenmeyen sorunlar doğduğunda amaç ve hedefler kaynakların etkin dağılımını sağlayarak sorunlara karşı koyabilmeyi sağlarlar.

Amaçlara yönelik kriterler:

- Amaçlar kurumun vizyon misyon ve ilkeleriyle uyumlu olmalıdır.

- Kurumun vizyon ve misyonuna yönelik program ve uygulamaların başarılı olmasına katkıda bulunmalıdır.

- Öncelikli hedefleri ve kurum içi ve dışı değerlendirme sonuçlarını ifade etmeli ve stratejik sorulara yanıt verebilmelidir.

- Amaçlar değişmez gibi dursa da ortaya konuldukları koşullar değiştiğinde, stratejik sorunlar doğduğunda değiştirilebilir.

- En azından üç yıllık bir süreyi  kapsarlar. Eğer kurumsal bir amaç üç yıldan önce başarıldıysa o bir hedef olabilir.

- Hizmetlerin mevcut haliyle olması gereken hali arasındaki açığı ortaya koyar.

- Kurum için açık bir yön belirler. Ancak spesifik strateji ya da aşamaları ifade etmez;  bunu hedefler ve eylem planları yapar.

Amaçlara yönelik süreç şu aşamalardan geçer :

  1. Süreç ortaya konur.
  2. Kurum içi ve kurum dışı veriler değerlendirilir.
  3. Paydaşlardan gelen geribildirimler bir araya getirilir.
  4. Hizmetlerdeki yetersizlik analiz edilir.
  5. Amaç seçimi ya da yenilenmesi yapılır.
  6. Kurum dışı stratejik plan dokümanlarında yer alan amaçlar seçilir.

HEDEFLER

Hedefler stratejik plan sürecinin “nerede olmayı istiyoruz” kısmını oluşturur. Amaçlara göre daha belirgin ifade edilebilir ve zaman açısından sınırlı bir süreci kapsarlar.

İyi hedefler ussal olurlar.

-         Belirginlik:  Hedefler belirgin strateji ya da eylemleri  açık ve anlaşılır biçimde detaylı olarak ifade ederler.

-         Ölçülebilirlilik: Hedefler, ulaşıldığında değerlendirme yapabilmek için ölçülebilir olmalıdırlar. Hesap verebilirlilik mutlaka plan sürecine dahil edilmelidir.

-         Agresif ulaşılabilirlilik: Hedefler tartışılabilir, ama olanaksızı istememelidirler. Bu anlamda mevcut kaynaklarla uyumlu olmalıdırlar.

-         Zamansal içeriklilik : Hedefler için bir yıldan fazla birkaç haftadan az olmayan bir süre kısıtı olmalıdır. Bu arada bütçe süreci ile uyumlu olmalıdır.

Hedeflerin saptanmasına yönelik süreç şöyle işler :

1.      Misyon ve amaçlar gözden geçirilir.

2.      Arzulanan sonuçlara karar verilir.

3.      Sonuçları elde edebilmek için bir zaman saptanır.

4.      Hesap verebilirlilik ilkesine dayandırılır.

5.      Her amaç için performans ölçütü ve hedef saptanır.

6.      Her hedef için performans ölçütü belirlenir.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta hedefin tartışılabilir olsa da başarılabilir olması gerekliliğidir. Bu anlamda asıl olan gerçekleştirilebilir hedefler oluşturmaktır. Bu durum sadece program ya da faaliyetler için değil, çalışanların güdülenmesi , onuru ve güveni için de geçerlidir.